REGULAMIN
Szkółki Jogi - Aldony Florkiewicz (SzJ)

Ostatnia aktualizacja 02.01.24 par. V, VI pkt.6, VII pkt. 1

 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z zajęć jogi w Szkółce Jogi - Aldony Florkiewicz.

DEFINICJE

SzJ – Szkółka Jogi Aldona Florkiewicz z siedzibą Rzeszów ul. Asnyka 5, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 9797R.
Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia uczestnicząca w zajęciach za zgodą przedstawicieli ustawowych.
Umowa - umowa której przedmiotem jest prowadzenie przez SzJ zajęć jogi dla uczestników na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
Opłata - należność za uczestnictwo w kursie lub zajęciach.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęcia jogi prowadzone są w Rzeszowie przy ul. Asnyka 5, jak również w innych miejscach wskazanych na stronie internetowej pod adresem: www.joga.rzeszow.pl  Jeżeli zajęcia prowadzone są w innych miejscach niż siedziba SzJ i obowiązują w tych miejscach odrębne regulacje, uczestnik zobowiązany jest stosować się do nich. Treść takich regulaminów będzie zamieszczana na stronie internetowej o której mowa w zdaniu wcześniejszym.
2. Wszystkie bieżące informacje dotyczące działalność SzJ znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.joga.rzeszow.pl.
3. Zajęcia jogi prowadzone są metodą Iyengara na czterech poziomach zaawansowania (I – kurs dla początkujących, II - poziom kursów dla początkujacych, III - grupa podstawowe, IV- gr. zaawansowane), zgodnie z grafikiem zajęć zamieszczanym na stronie www.joga.rzeszow.pl.
4. Każdy uczestnik zajęć SzJ zobowiązany jest do:
- zapoznania się i przestrzegania regulaminu SzJ,
- zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni,
- przestrzegania higieny osobistej, a także nieużywania mocnych perfum!!!
- wyłączania bądź ściszania, na czas trwania zajęć, telefonów komórkowych i nie wnoszenia ich na salę ćwiczeń. W przypadku zdarzeń losowych wymagających stałego kontaktu telefonicznego wniesienie go na salę ćwiczeń wymaga zgody prowadzącego.
5. Nie zastosowanie się do zasad wskazanych w pkt.3, a w szczególności przeszkadzanie w zajęciach, nie stosowanie się do zaleceń prowadzącego, może skutkować nie dopuszczeniem uczestnika do zajęć lub wyproszeniem z lekcji.
6. Każdy nowy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest przy zapisie dostarczyć wypełniony formularz na temat zdrowia /dostępny w siedzibie SzJ oraz na stronie internetowej www.joga.rzeszow.pl;
7. Zakwalifikowania do właściwej grupy dokonuje SzJ z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
8. Uczestnictwo w zajęciach osób z problemami zdrowotnymi wymaga zgody lekarza oraz właściciela SzJ.
9. W przypadku nie zgłoszenia problemów zdrowotnych i uczestnictwo w zajęciach bez zgody lekarza i bez zgody i wiedzy właściciela SzJ, wyłącza odpowiedzialność SzJ za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

II. ZDROWIE

1. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
2. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą właściciela SzJ oraz po konsultacji z lekarzem, przedstawiając stosowne zaświadczenie. Obowiązuje bezwzględna przerwa pomiędzy 10 a 14 tygodniem trwania ciąży.
3. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
4. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

III. ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

1. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku. W trakcie zajęć nie należy pić. Nie dotyczy to osób z cukrzycą.
2. Ćwiczy się boso tzn. bez skarpet, w przewiewnym, bezpiecznym (nogawka nad kostką), niekrępującym ruchów stroju. Zalecane ubranie to przylegające bawełniane spodnie, bądź krótkie spodenki oraz koszulka typu T-shirt. Skarpety oraz cieplejsza ”góra” do relaksu. Szerokie szarawary są absolutnie niewskazane!!!
3. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Potrzebę wcześniejszego wyjścia, należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji. Dopuszczalne (ale nie polecane) spóźnienie to max. 5 min. Osoba spóźniona wchodzi na salę dopiero po zakończeniu śpiewu i tak, żeby nie przeszkadzać innym.
4. Pod żadnym, pozorem nie wolno na własną rękę pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
5. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą i razem z rodzicem lub opiekunem ale dopiero po udzieleniu przez właściciela SzJ zgody.

IV. KOREKTY NAUCZYCIELSKIE

Podczas lekcji nauczyciele dokonują korekt i poprawek. Korekty mogą być słowne bądź manualne. Przed dokonaniem korekty manualnej nauczyciel zadaje pytanie „czy mogę (w domyśle dokonać korekty manualnej – dotknąć ucznia)” a podczas trwania korekty manualnej pyta o zakres.

Każdy uczeń SzJ ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić korekty manualnej!!!

V. KURS JOGI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Osoby, bez doświadczenia w praktyce jogi metodą Iyengara, rozpoczynają naukę na  „kursach jogi dla początkujących” KDoP.
2. KDoP poprzedzany będzie warsztatem wstępnym WW,  którego celem jest zapoznanie uczestników z programem oraz metodami pracy.  Późniejsze dołączenie do kursu  może nastąpić na indywidualną prośbę za zgodą prowadzącego.
3. Zapisy na nowe KDoP odbywać się będą bezpośrednio po WW  lub ,w miarę wolnych miejsc, mailowo do CZASU rozpoczęcia kursu. Późniejsze dołączenie do kursu  może nastąpić na indywidualną prośbę za zgodą prowadzącego.
4. Ukończenie  KDoP upoważnia do uczestnictwa w zajęciach SzJ w sposób otwarty. Osoby z problemami zdrowotnymi przechodzą do grup na wyższym poziomie  po konsultacji z prowadzącymi.
5. KDoP  obejmuje 16, 1,2h lekcji.                                                                                                                                                                       6. Uczestnicy  KDoP  mają prawo do odrabiania nieobecności ale , tylko i wylacznie, do końca trwania kursu. Po zakończeniu KDoP ta możliwość PRZEPADA!!!
7. Zapisanie się na  KDoP wymaga wpłaty całej kwoty tj. 440zł a nie, jak do tej pory, zaliczki i oznacza akceptację regulaminu SzJ
8. Z chwilą wniesienia opłaty za KDoP dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy uczestnikiem i SzJ.
9. Uczestnik ma prawo zrezygnować z  KDoP w trakcie jego trwania. W takim wypadku ponosi koszt zajeć, ktore odbyły się do momentu mailowego zgłoszenia, a nie tylko tych, w których uczestniczył liczonych jaka za pojedyncze lekcje wg aktualnego cennika. Zwrot pozdostałej kwoty nastapi po wskazaniu numeru konta bankowego.
11. Przed każdą lekcją uczeń zgłasza imiennie obecność w recepcji SzJ.

12. Kursy dla poczatkujących są przeznaczone tylko i wyłacznie dla osób pełnoletnich. Zapisu należy dokonować bez pośrednictwa osób trzecich, chyba, że jest to prezent:)!!!


VI. OPŁATY

1. Obowiązujące opłaty za zajęcia grup „otwartych” zamieszczane są w cenniku znajdującym się na stronie www.joga.rzeszow.pl oraz w siedzibie SzJ.
2. Obowiązujące opłaty za kursy zawarte są w niniejszym regulaminie oraz dodatkowo zamieszczane są w cenniku znajdującym się na stronie www.joga.rzeszow.pl oraz w siedzibie SzJ.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grup podstawowych, średnich i zaawansowanych (grup otwartych) jest uiszczenie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest imienny karnet wystawiany przez SzJ lub w przypadku przedpłaty okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są każdorazowo przed zajęciami okazać ważny karnet w recepcji SzJ.
5. Z chwilą uiszczenia opłaty dochodzi do zawarcia umowy.
6. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który ma ważność 30 dni od daty zakupu. Niewykorzystane, po tym terminie, karnety przepadają. W przypadku choroby lub innych „zdarzeń losowych” można przedłużyć karnet 4 lub 8-wejściowy o kolejne 30 dni, dopłacając do niewykorzystanych lekcji 10 zł.
7. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy SzJ, termin ważności karnetu zostaje odpowiednio przedłużony.
8. W dni ustawowo wolne od pracy SzJ jest nieczynna (chyba, że własciciel szkoły postanowi inaczej), w takim wypadku ważność karnetów nie ulega przedłużeniu.                                                                                             9. Osoby, które uczą jogi w innych szkołach lub na własny rachunek moga wykypywać tylko i wyłacznie lekcje pojedyncze.

VII. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

1. Warunkiem podjęcia praktyki w grupie podstawowej lub średniej jest ukończenie kursu dla początkujących w SzJ. Osoby, które ukończyły kursy w innych miejscach mogą uczestniczyc w zajęciach SzJ wykupując poj. wejście w celu sprawdzenia umiejętności.
2. Warunkiem rozpoczęcia praktyki w grupiach na wyższym niż podstawowy poziomie jest zgoda prowadzącego.
3. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę przez uczestnika rodzaju grupy.
4. SzJ – nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie od dnia zamieszczenia go na stronie tj. od 09.12.13.

Wszyscy uczestnicy zajęć w Szkółce Jogi Aldony Florkiewicz, zobowiązani są
do zapoznania i przestrzegania regulaminu.

Wykupienie karnetów, kursów bądź pojedynczych lekcji oznacza akceptację regulaminu SzJ